Обследването с измервателна станция цели определянето на ефективността на модул, стринг, инвертор и в крайна сметка на цялата централа. Измервателната станция разполага с образцов сензор за отчитане на слънчевата радиация, термосонди, токови и напреженови входове, така че при свързването им по различни схеми пресмята какво трябва да бъде към момента производството от измерваната част от системата и го сравнява с текущото реално производство. След обстоен анализ на измервателните резултати е въможно да се вземат мерки за увеличаване на ефективността, ако това е възможно и икономически обосновано.
Солар Сървис ООД предлага пълно обследване на инсталации, придружено с доклад за състоянието и възможни мерки за подобряване на ефективността.
За всички допълнителни въпроси оставаме на разположение.