• Работно време: Пон - Пет 8.00 - 17.00 | Технически проблеми: Пон - Нед 8.00 - 17.00 - GSM: +359 877 892 922
+359 44 58 08 18 office@sol-service.com
ул. ”Янко Сакъзов” 2 Сливен, България

ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОЦЕДУРИ

ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОЦЕДУРИ

ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОЦЕДУРИ

https://sol-service.com/wp-content/uploads/2016/11/проектиране-и-процедури-570x380.jpg

Солар Сървис ООД предлага на своите клиенти пълен инженеринг, т.е. комплексно обслужване. От идеята на клиента за изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ),която преобразува слънчевата енергия в електрическа, до нейното пускане в експлоатация.

Този процес започва с предварително консултиране и оглед на имота. Уточняване на възможните места и площи за разполагане на фотоволтаични панели - на земя или върху покривни конструкции. Установяване на вида на обекта, характера му на работа, присъединената мощност като потребител. Съобразявайки желанието на клиента и възможностите за монтаж, даване на препоръки за вида и мощността на бъдещата фотоволтаична централа. Работим в тясно сътрудничество с клиентите си за намиране на оптимално решение за всеки конкретен случай.

Произвежданата от фотоволтаичната централа електрическа енергия може да се ползва за задоволяване на собствената консумация от обекта към който е изградена, или пък да се отдава цялото количество произведена енергия с цел продажба.

Произведената от централата електроенергия може да се продава на преференциална цена – за централи до 30 kWp,когато са изградени в урбанизирани имоти с присъединени към електроразпределителната мрежа сгради, или да се продава на свободния пазар по цена на независимата енергийна борса.

Ние съветваме клиентите всяка ФЕЦ да бъде планирана и проектирана поотделно, като по този начин гарантираме безпроблемна инсталация, висока ефективност и крайна удовлетвореност. Много е важно, за всеки конкретен проект, да се намери най-доброто решение за Вашите нужди и изисквания по отношение на крайния продукт, което да е съобразено с вашия бюджет.

Самата процедура по изграждане и пускане на фотоволтаичната централа преминава през следните етапи:

 • Снабдяване с виза за проектиране на ФЕЦ –от Главният архитект на съответната Община;
 • Проучване на условията и начина за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа – от съответното регионално електроразпределително дружество, което издава - Становище с тези условия;
 • В съответствие на издаденото Становище и вида на ФЕЦ –ние изработваме технически проекти по всички части, за категории строежи - 3, 5 и 6 по смисъла на ЗУТ;
 • Съгласуване на проектната документация –със Съответните институции – Електроразпределително дружество, ВиК, БТК, РИОСВ, Общини, други;
 • Издаване на Разрешение за строеж на ФЕЦ – от съответната Община;
 • Сключване на Договор за присъединяване на ФЕЦ –от съответното регионално електроразпределително дружество;
 • Изграждане на ФЕЦ;
 • Подготвяне на съпроводителна документация за годността на изградената ФЕЦ и представянето им в съответните инстанции за назначаване на приемателна комисия;
 • Приемане на изградената ФЕЦ – от Електроразпределителното дружество или РДНСК;
 • Сключване на Договор за изкупуване на произведената електроенергия – с Лицензиран търговец на електрическа енергия.
 • Когато ФЕЦ е за собствени нужди - Регистриране по Закона за акциза и данъчните складове – съответната Митническа служба;
 • Включване на ФЕЦ в паралел към електроразпределителната мрежа

Солар Сървис ООД предлага на своите клиентиизпълнение на изброените по горе административни процедури, от тяхно име, след като ни бъде предоставено нотариално заверено пълномощно. По този начин, времето на клиента е свободно за извършване на неговата основна дейност.